سوار شدن و پیاده شدن از وسیله نقلیه

سوار شدن و پیاده شدن از وسیله نقلیه

سوار شدن و پیاده شدن از وسیله نقلیه

برای حفظ ایمنی در زمینه سوار شدن و پیاده شدن از وسیله نقلیه سنگین نیز روش ایمن وجود دارد. هنگام نزدیک شدن به وسیله نقلیه و پیش از باز کردن درب آن، به عقب و ماشین های عبوری از عقب و کنار وسیله نقلیه توجه فرمایید. درحال ورود به وسیله نقلیه، راننده بایدپای خود را بر روی پله قرار دهد و هر دو دستگیره تعبیه شده بر روی وسیله نقلیه را محکم بگیرد تا به راحتی بالا رود، و به این 3 نقطه تکیه نماید.

برای پیاده شدن از وسیله نقلیه، راننده باید مجددا قبل از باز کردن درب به عبور و مرور ماشین ها توجه نماید. موقع پیاده شدن، رو به وسیله نقلیه از پله و دستگیره ها استفاده نماید و درحالیکه بر این سه نقطه تکیه دارید از ماشین پیاده شود (هرگز نپرد).

سوار شدن و پیاده شدن از وسیله نقلیه

رانندگان اتوبوس های بین شهری نیز باید از این روند تبعیت نمایند.