ایکون تماس
 تلفن

فرم اخطاریه ایمنی

Facebook
Twitter
LinkedIn

فرم اخطاریه

« همیشه پیشگیری بهتر ، آسانتر و کم‌هزینه‌تر از درمان است.»

 جناب آقای ……………………………………………………..

پیرو دستورالعمل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی  و مقررات عمومی کارگاه و نظر به تائید ریاست محترم کارگاه و تاکید ایشان مبنی بر ضرورت استفاده کلیه پرسنل از لوازم حفاظت فردی (PPE) و رعایت مسائل ایمنی و نظم کارگاه، به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی به شرح ذیل توسط پرسنل تحت سرپرستی شما این اخطار به عنوان اولین اخطار حضورتان ارسال می گردد و در صورت تکرار،  نسبت به صدور برگ جریمه نقدی و کسر از صورت وضعیت شما اقدام خواهد شد.

علت اخطار: ……………………….

واحد  HSE                                                                                   سرپرست کارگاه

امضاء                                                                                                 امضاء

 ” آرزوی ما سعادت، سلامت و نشاط شماست”

فرم اخطاریه ایمنی

فرم اخطاریه – جریمه نقدی HSE

« همیشه پیشگیری بهتر ، آسانتر و کم‌هزینه‌تر از درمان است.»

جناب آقای ……………………………………………………..

با توجه به اخطار شماره …………………..مورخ……………………. و آموزش های ارائه شده در خصوص موضوعات HSE و مقررات عمومی کارگاه، پرسنل تحت سرپرستی شما نسبت به رعایت مقررات فوق الذکر بی توجهی نموده اند.

لذا عطف به دستورالعمل های ابلاغی بدینوسیله مبلغ …………………………. ریال از صورت وضعیت شما کسر و این نامه به عنوان دومین اخطار محسوب می گردد.

شایان ذکر است از این تاریخ به شما اخطار داده می شود در صورت تکرار طبق دستور ریاست محترم کارگاه و به منظور پیشگیری از هرگونه حادثه این واحد اختیار دارد نسبت به ارائه پیشنهاد اخراج شما از این پروژه اقدام نماید.

علت جریمه…………………………………………………..

واحد  HSE                                                                                   سرپرست کارگاه

امضاء                                                                                                 امضاء

” آرزوی ما سعادت، سلامت و نشاط شماست”

فرم اخطاریه ایمنی

فرم اخطاریه – فسخ قرارداد

« همیشه پیشگیری بهتر ، آسانتر و کم‌هزینه‌تر از درمان است.»

سرپرست محترم کارگاه ……………………………………

با سلام  و احترام

پیرو اخطارهای شماره …………..مورخ ………………………………. (پیوست)، باستحضار می رساند  با توجه به تذکرات و اخطارهای مکرر توسط این واحد، متاسفانه جناب آقای ………………………………… نسبت به این مهم همچنان بی توجهی نموده اند و از نظر واحد HSE نامبرده صلاحیت ادامه کار را نخواهند داشت.

لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید دستورات مقتضی را صادر فرمایید.

واحد  HSE                                                                                   سرپرست کارگاه

امضاء                                                                                               امضاء

” آرزوی ما سعادت، سلامت و نشاط شماست”

 

منوی دسته های خود را در هدرساز -> موبایل -> منوی اصلی موبایل -> نمایش/مخفی -> انتخاب منو، تنظیم کنید
سبد خرید
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
حساب من