مسیرهای خروجی از راه پله

مسیرهای خروجی از راه پله

سیستم علائم ایمنی برای مسیرهای خروجی از راه پله درساختمان های بلند و چند طبقه

مسیرهای خروجی از راه پله

مسیرهای خروجی از راه پله باید شامل مواردی باشند تا کاربران را به صورت ایمن به مسیر خروج اضطراری و در نهایت خروج ایمن و سلامت از محل خطر راهنمایی نمایند.

علائم پلاستیک فشرده پلکان- نصب شده در قسمت های فوقانی دیوار (تقریبا ۱/۸ متر) (A)

علائم پلاستیک فشرده که تعداد طبقات باقیمانده تا خروج نهایی را نشان می دهد- نصب شده در قسمت های فوقانی دیوار (تقریبا ۱/۸ متر) (B)

علائم پلاستیک فشرده پلکان- نصب شده در قسمت های پایینی دیوار تقریبا ۴۰۰ میلی متر بالاتر از سطح زمین که در میان نوارهای نشاندار LLL قرار می گیرد (C)

علائم پلاستیک فشرده که تعداد طبقات باقیمانده تا خروج نهایی را نشان می دهد- نصب شده در ارتفاع حداکثری ۴۰۰ میلی متری بالاتر از سطح زمین و در میان نوارهای نشاندار LLLقرار می گیرد (D)

علائم پشت چسبدارضد لغزش پلی کربنات برای پلکان- این علائم مستقیما بر روی کف زمین و در میان نوارهای نشاندار LLL قرار می گیرد (E)

علائم پشت چسبدار ضد لغزش پلی کربنات که طبقات را نشان می دهد- این علائم مستقیما بر روی کف زمین و در میان نوارهای نشاندار LLL قرار می گیرد (F)

علائم پشت چسبدار ضد لغزش پلی کربنات که تعداد طبقات باقیمانده تا خروج نهایی را نشان می دهد- این علائم مستقیما بر روی کف زمین و در میان نوارهای نشاندار LLL قرار می گیرد (G)

علائم پلاستیک فشرده مسیر رهایی- نصب شده در قسمت های فوقانی دیوار (تقریبا ۱/۸ متر) (H)

علائم پلاستیک فشرده مسیر رهایی- نصب شده در ارتفاع حداکثری ۴۰۰ میلی متری بالاتر از سطح زمین و در میان نوارهای نشاندار LLLقرار می گیرد (I)

نوارهای نشاندار پلاستیک فشرده- نصب شده در ارتفاع حداکثری ۴۰۰ میلی متری بالاتر از سطح زمین (J)

نوارهای طرح L پلی کربنات پشت چسبدار- که به صورت مستقیم بر سطح پله نصب می شود (K)