1000 – تابلوهای نماد الزام – بدون متن

تابلو ایمنی علائم ایمنی تجهیزات ترافیکی شرایط اضطراری درب خروج محل تجمع ایمن

نمایش 1–12 از 174 نتیجه

نمایش 9 24 36

10800 – فقط جهت ترددکارکنان

10800 - فقط جهت ترددکارکنان علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران (علائم و تابلوها) و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

10900 – فقط جهت تردد معلولین

10900 - فقط جهت تردد معلولین علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

10950 – نظم صف را رعایت نمائید

10950 - نظم صف را رعایت نمائید علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

11000 – از عینک ایمنی استفاده نمائید

11000 - از عینک ایمنی استفاده نمائید علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

11010 – از عینک ایمنی استفاده نمائید

11010 - از عینک ایمنی استفاده نمائید علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

11020 – از عینک ایمنی استفاده نمائید

11020 - از عینک ایمنی استفاده نمائید علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

11030 – از عینک ایمنی استفاده نمائید

11030 - از عینک ایمنی استفاده نمائید علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

11040 – از عینک ایمنی استفاده نمائید

11040 - از عینک ایمنی استفاده نمائید علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

11050 – از عینک ایمنی استفاده نمائید

11050 - از عینک ایمنی استفاده نمائید علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

11060 – از عینک ایمنی استفاده نمائید

11060 - از عینک ایمنی استفاده نمائید علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

11070 – از عینک محافظ نور فرابنفش استفاده نمائید

11070 - از عینک محافظ نور فرابنفش استفاده نمائید علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

11100 – از کلاه ایمنی استفاده نمائید

11100 - از کلاه ایمنی استفاده نمائید علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.