5000 – تابلوهای نماد تجهیزات مقابله با آتش – متن دار

تابلو ایمنی علائم ایمنی تجهیزات ترافیکی شرایط اضطراری درب خروج محل تجمع ایمن