نمایش 1–12 از 43 نتیجه

نمایش 9 24 36

4501 – آناتومی بدن – دندان

4501 - آناتومی بدن - دندان

پوستر ها و طرحهای مربوط به آناتومی بدن در این مجموعه از سایت شاتر استاک تهیه شده و به دلیل تخصصی بودن اصطلاحات پزشکی صرفا به صورت زبان انگلیسی عرضه میشود.

4502 – آناتومی بدن – دندان

4502 - آناتومی بدن - دندان

پوستر ها و طرحهای مربوط به آناتومی بدن در این مجموعه از سایت شاتر استاک تهیه شده و به دلیل تخصصی بودن اصطلاحات پزشکی صرفا به صورت زبان انگلیسی عرضه میشود.

4503 – آناتومی بدن – دندان

4503 - آناتومی بدن - دندان

پوستر ها و طرحهای مربوط به آناتومی بدن در این مجموعه از سایت شاتر استاک تهیه شده و به دلیل تخصصی بودن اصطلاحات پزشکی صرفا به صورت زبان انگلیسی عرضه میشود.

4504 – آناتومی بدن – دندان

4504 - آناتومی بدن - دندان

پوستر ها و طرحهای مربوط به آناتومی بدن در این مجموعه از سایت شاتر استاک تهیه شده و به دلیل تخصصی بودن اصطلاحات پزشکی صرفا به صورت زبان انگلیسی عرضه میشود.

4520 – آناتومی بدن – جمجمه سر از روبرو

4520 - آناتومی بدن - جمجمه سر از روبرو پوستر ها و طرحهای مربوط به آناتومی بدن در این مجموعه از سایت شاتر استاک تهیه شده و به دلیل تخصصی بودن اصطلاحات پزشکی صرفا به صورت زبان انگلیسی عرضه میشود.

4521 – آناتومی بدن – جمجمه سر – از بغل

4521 - آناتومی بدن - جمجمه سر - از بغل

پوستر ها و طرحهای مربوط به آناتومی بدن در این مجموعه از سایت شاتر استاک تهیه شده و به دلیل تخصصی بودن اصطلاحات پزشکی صرفا به صورت زبان انگلیسی عرضه میشود.

4522 – آناتومی بدن – جمجمه سر – مقطع برشی

4522 - آناتومی بدن - جمجمه سر - مقطع برشی

پوستر ها و طرحهای مربوط به آناتومی بدن در این مجموعه از سایت شاتر استاک تهیه شده و به دلیل تخصصی بودن اصطلاحات پزشکی صرفا به صورت زبان انگلیسی عرضه میشود.

4530 -آناتومی بدن – ستون فقرات

4530 -آناتومی بدن - ستون فقرات

پوستر ها و طرحهای مربوط به آناتومی بدن در این مجموعه از سایت شاتر استاک تهیه شده و به دلیل تخصصی بودن اصطلاحات پزشکی صرفا به صورت زبان انگلیسی عرضه میشود.

4532 -آناتومی بدن – سیستم اسکلتی

4532 -آناتومی بدن - سیستم اسکلتی

پوستر ها و طرحهای مربوط به آناتومی بدن در این مجموعه از سایت شاتر استاک تهیه شده و به دلیل تخصصی بودن اصطلاحات پزشکی صرفا به صورت زبان انگلیسی عرضه میشود.

4550 -آناتومی بدن – قلب

4550 -آناتومی بدن - قلب

پوستر ها و طرحهای مربوط به آناتومی بدن در این مجموعه از سایت شاتر استاک تهیه شده و به دلیل تخصصی بودن اصطلاحات پزشکی صرفا به صورت زبان انگلیسی عرضه میشود.

4551 – تفاوت حمله قلبی و ایست قلبی

4551 - تفاوت حمله قلبی و ایست قلبی

پوستر ها و طرحهای مربوط به آناتومی بدن در این مجموعه از سایت شاتر استاک تهیه شده و به دلیل تخصصی بودن اصطلاحات پزشکی صرفا به صورت زبان انگلیسی عرضه میشود.

4552 – آناتومی بدن – قلب

4552 - آناتومی بدن - قلب

پوستر ها و طرحهای مربوط به آناتومی بدن در این مجموعه از سایت شاتر استاک تهیه شده و به دلیل تخصصی بودن اصطلاحات پزشکی صرفا به صورت زبان انگلیسی عرضه میشود.