ممنوع

نمایش 1–12 از 451 نتیجه

نمایش 9 24 36

20500 – ورود ممنوع

20500 - ورود ممنوع علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

20501 – ورود ممنوع

20501 - ورود ممنوع

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

20502 – تردد هنگام تولید اکیداً ممنوع

20502 - تردد هنگام تولید اکیداً ممنوع

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

20503 – ورود افراد متفرقه ممنوع

20503 - ورود افراد متفرقه ممنوع

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

20503 – ورود افراد متفرقه ممنوع

20503 - ورود افراد م

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

20505 – تردد بدون هماهنگی انتظامات ممنوع

20505 - تردد بدون هماهنگی انتظامات ممنوع

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

20506 – خروج افراد بدون مجوز ممنوع

20506 - خروج افراد بدون مجوز ممنوع

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

20507 – ورود افراد متفرقه به آزمایشگاه ممنوع

20507 - ورود افراد متفرقه به آزمایشگاه ممنوع

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

20508 – ورود به سالن تولید بدون تجهیزات حفاظت فردی ممنوع

20508 - ورود به سالن تولید بدون تجهیزات حفاظت فردی ممنوع

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

20509 – ورود بدون هماهنگی ممنوع

20509 - ورود بدون هماهنگی ممنوع

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

20600 – دویدن ممنوع

20600 - دویدن ممنوع علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.

20601 – دویدن ممنوع

20601 - دویدن ممنوع

علائم این مجموعه مطابق استاندارد ملی  شماره ISIRI-9956  و استانداردهای  بین المللی DIN-4844 ,ISO-7010, ISO-3864   تهیه و عرضه می گردد.