SDS شامل چه مواردی است

SDS شامل چه مواردی است

استانداردهای به روز شده hazcom الزام نموده است که تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و صادر کنندگان مواد شیمیایی، برگه های اطلاعات ایمنی SDS را برای مواد شیمیایی خطرناک فراهم نمایند تا اطلاعات مرتبط با این خطرات را انتقال دهند. برگه SDS باید در فرمتی ثابت ارائه شود و شامل موارد زیر باشد:

برگه های اطلاعات ایمنی SDS-1

بخش ۱: شناسایی

مواد شیمیایی و کاربردهای پیشنهادی، اطلاعات تماسی تهیه کننده

بخش ۲: شناسایی خطرات

خطرات شیمیایی و اطلاعات اخطاری مناسب

بخش ۳: اطلاعات/ ترکیبات اجزای سازنده

مواد موجود در محصول

بخش ۴: اقدامات کمک های اولیه

مراقبت های اولیه که باید به افرادی که در معرض مواد شیمیایی قرار دارند اطلاع رسانی شود

بخش ۵: اقدامات اطفای حریق

توصیه هایی برای اطفای حریق ناشی از مواد شیمیایی

بخش ۶: اقداماتی در زمینه وقایع تصادفی

واکنش مناسب در مواقع چکه کردن، نشت یا ریختن که شامل مهارسازی و نحوه پاکسازی آن می شود.

بخش ۷: نحوه کار کردن و نگهداری

نحوه کار کردن با مواد و شرایط نگهداری ایمن

بخش ۸: کنترل های مواجهه/ حفاظت فردی

محدودیت های مواجهه، کنترل های مهندسی و اقدامات حفاظت فردی برای به حداقل رساندن مواجهه کارگران با مواد شیمیایی- SDS شامل چه مواردی است

بخش ۹: ویژگی های شیمیایی و فیزیکی

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی مرتبط با مواد

بخش ۱۰: پایداری و واکنش پذیری

خطرات واکنش پذیری و اطلاعات پایداری

بخش ۱۱: اطلاعات سم شناسی

اطلاعات سلامتی و سم شناسی و اگر اطلاعاتی موجود نبود ذکر شود “اطلاعاتی در دسترس نمی باشد“. SDS شامل چه مواردی است

بخش ۱۲: اطلاعات زیست محیطی (غیر اجباری)

تاثیرات محیطی این مواد شیمیایی اگر این موا وارد محیط زیست شوند.

بخش ۱۳: نحوه معدوم سازی

اقدامات مناسب معدوم سازی، بازیافت یا احیای مجدد و نحوه بکارگیری ایمن

بخش ۱۴: اطلاعات حمل و نقل

اطلاعات طبقه بندی برای ارسال و انتقال

بخش ۱۵: اطلاعات مقرراتی

مقررات محیط زیستی، بهداشتی و ایمنی مناسب راجع به محصولات که در هیچ کجای دیگری در برگه SDS ذکر نشده باشد

بخش ۱۶: اطلاعات دیگر

زمان تهیه SDS یا زمان تجدید نظر و بازبینی اطلاعات