تابلو ترافیکی

نوشته‌ها

تابلوهای ترافیکی و علائم راهنمایی و رانندگی-3-min

تابلوهای ترافیکی و علائم راهنمایی و رانندگی

تابلوهای ترافیکی و علائم راهنمایی و رانندگی

سه نوع تابلو ترافیکی اصلی وجود دارد
  1. تابلو هایی که هشدار می دهند
  2. تابلو هایی که اطلاع می دهند
  3. تابلو هایی که سفارش می کنند

هر نوع تابلو شکل خاصی دارد و مفهوم خاصی را می رساند .

راهنمای بعدی برای فهمیدن عملکرد هر تابلو رنگ آن است . برای مثال همه ی تابلو های به شکل مثلث ، قرمز هستند .

دایره ی آبی برای فرمان های اجباری به کار می رود . برای مثال {به سمت چب ببیچید} یا مسیری را که فقط برای نوع خاصی از وسایل نقلیه دردسترس است را نشان می دهد . برای مثال فقط اتوبوس یا دوچرخه .

حلقه یا دایره قرمز به کار هایی که نباید انجام شود اشاره می کند . برای مثال کمتر از ۳۰ مایل در ساعت . وسایل نقلیه با ارتفاع بیشتر از حد نشان داده شده رد نشوند .تابلوهای ترافیکی و علائم راهنمایی و رانندگی

 

مستطیل ابی برای دادن اطلاعات به کار میرود ولی در بزرگراه ها برای دادن جهت و هدایت کردن استفاده می شود .

مستطیل سبز در راه های اصلی ، برای دادن اطلاعات به کار می رود .

مستطیل سفید در راه های فرعی ، برای دادن اطلاعات استفاده می شود و در مواردی برای هشداردر مورد قوانین نیز به کار می روند .

در شکل و رنگ تعداد کمی از تابلو ها استثنا وجود دارد تا بعضی از تابلوها مهم تر واقع شوند . برای مثال تابلوی ایست یا رعایت حق تقدم .